Quentin Williams

Quentin Williams Mus.B. (1987-1990)

1990 (20 September).................... Britten.................................... Choral Dances from Gloriana

1990 (20 September).................... Vaughan Williams.................... Five Mystical Songs

1990 (20 September).................... Orff........................................ Carmina Burana

1990 (27 January)......................... Fauré...................................... Requiem

1990 (27 January)......................... Haydn..................................... Missa Brevis St.Johannis de Deo

1990 (27 January)......................... Vaughan Williams.................... Five Mystical Songs

1989 (2 November)...................... Fauré...................................... Requiem

1989 (23 June)............................. Brahms................................... Zigeunerlieder

1989 (23 June)............................. Schubert................................. Mass in G

1989 (23 June)............................. Elgar....................................... From the Bavarian Highlands

1989 (20 May)............................. Mozart.................................... Requiem

1989 (20 May)............................. Schubert................................. Mass in G

1988 (2 November)...................... Fauré...................................... Requiem

1988 (25 June)............................. Saint Saens............................. Mass in G min

1988 (25 June)............................. Britten.................................... Hymn to Saint Cecilia

1988 (25 June)............................. Fauré...................................... Cantique de Jean Racine

1988 (25 June)............................. Franck.................................... Psalm 150

1988 (25 June)............................. Fauré...................................... Messe Basse

1988 (May).................................. Saint Saens............................. Mass in G min op.4 (part)

1987 (22 December)..................... Various................................... Carols

1987 (31 October)........................ Vaughan Williams.................... Five Mystical Songs

1987 (31 October)........................ Handel.................................... The King shall Rejoice

1987 (31 October)........................ Purcell.................................... Rejoice in The Lord Alway

1987 (31 October)........................ Handel.................................... Zadok the Priest

1987 (May).................................. Schütz..................................... Lobet den Herren